phlebotomy veins

what are phlebotomy veins?

phlebotomy veins